{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

VIỆC LÀM

Chương trình làm thủ tục làm việc xuyên biên giới (跨境劳务办理流程):