{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị: Thực hiện tốt "6 nâng cao", kiến tạo Cộng đồng cùng chung vận mệnh các nước sông Lan Thương – Mê Công

Ngày đăng:2017-12-18 15:41:48   

Theo Tân Hoa xã: Sau khi tham dự Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao Hợp tác sông Lan Thương – Mê Công lần thứ 3 tại Đại Lý, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với phóng viên Trung Quốc và nước ngoài rằng, hội nghị lần này thu được thành quả phong phú, các bên nhất trí chung lưng đấu cật, tăng cường hợp tác, thực hiện tốt "6 nâng cao", xây dựng vành đai phát triển kinh tế lưu vực sông Lan Thương – Mê Công, kiến tạo Cộng đồng cùng chung vận mệnh các nước sông Lan Thương – Mê Công.

Một là, nâng cao trình độ cơ chế hóa. Tổ chức Hội nghị liên tịch Ban Thư ký (cơ quan điều phối) của 6 nước, thảo luận thành lập Ban Thư ký quốc tế về hợp tác sông Lan Thương – Mê Công trong thời gian tới. Hai là, nâng cao chiều rộng về hợp tác. Củng cố "Khung hợp tác 3+5" vốn có, mở rộng hợp tác lĩnh vực trên cơ sở này, hình thành "Khung hợp tác 3+5+X". Ba là, nâng cao quy hoạch hợp tác. Đạt được nhận thức chung về "Chương trình hành động 5 năm về Cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công" trên nguyên tắc, sẽ trình lên Hội nghị Cấp cao lần thứ 2 để xem xét thông qua. Đây sẽ là kế hoạch phát triển đầu tiên về cơ chế này. Bốn là, nâng cao xây dựng năng lực. Nâng cao năng lực điều phối trong và ngoài khối, tăng cường giám sát quản lý dự án, Trung Quốc sẵn sàng hỗ trợ đào tạo năng lực cho 5 nước. Năm là, nâng cao ý thức hợp tác. Xác định tuần kể từ ngày 23/3 hàng năm, thời điểm diễn ra Hội nghị Cấp cao lần thứ nhất là "Tuần hợp tác sông Lan Thương – Mê Công", khuyến khích các nước tạo trang web, xuất bản ấn phẩm, thành lập mạng lưới cơ quan tham vấn (think tank) nghiên cứu sông Lan Thương – Mê Công. Sáu là, nâng cao trình độ mở cửa hợp tác. Cơ chế hợp tác sông Lan Thương – Mê Công nên kết nối chặt chẽ với sáng kiến "Một vành đai, một con đường" và chiến lược phát triển của 6 nước, thực hiện tương tác tốt đẹp với ASEAN và hợp tác Trung Quốc – ASEAN, bổ sung lẫn nhau với các cơ chế tiểu vùng khác, cùng thúc đẩy khu vực phát triển phồn vinh.