{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Trong cuộc học tập toàn thể lần thứ 6 của Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Tổng Bí thư Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh không ngừng làm sâu sắc nhận thức mang tính quy luật vê

Ngày đăng:2023-07-03 17:39:08   

Chiều ngày 30/6, Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc tiến hành cuộc học tập toàn thể lần thứ 6 về việc mở ra cánh giới mới về Trung Quốc hóa và thời đại hóa chủ nghĩa Mác. Khi chủ trì cuộc học tập, Tổng Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, báo cáo của Đại hội lần thứ XX Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề xuất và trình bày phương pháp khoa học thúc đẩy đổi mới lý luận, chúng ta cần phải kiên trì và vận dụng tốt.

 

Tổng Bí thư Tập Cận Bình nhấn mạnh, chúng ta cần phải giữ vững linh hồn và gốc rễ của chủ nghĩa Mác, đây là cơ sở và tiền đề đổi mới lý luận, cần phải giải đáp kịp thời và khoa học những bài học mới của thời đại, thúc đẩy sự hệ thống hóa và thực tế hóa của lý luận là yêu cầu nội tại và con đường quan trọng của đổi mới lý luận, cần phải coi trọng tiếp thu trí tuệ đổi mới lý luận từ sáng tạo của quần chúng nhân dân.