{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “Ý kiến về tiếp tục tối ưu hóa môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài”

Ngày đăng:2023-08-14 11:59:39   

Mới đây, Quốc vụ viện Trung Quốc công bố “Ý kiến về tiếp tục tối ưu hóa môi trường đầu tư cho các nhà đầu tư nước ngoài, tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài”, yêu cầu lên kế hoạch tổng thể tốt hơn đối với toàn cục trong nước và quốc tế, tạo dựng môi trường kinh doanh hàng đầu theo hướng thị trường, pháp trị và quốc tế, phát huy đầy đủ thế mạnh thị trường siêu lớn của Trung Quốc, thu hút và sử dụng vốn đầu tư nước ngoài với cường độ lớn hơn và hiệu quả hơn, góp phần thúc đẩy mở cửa với bên ngoài trình độ cao và xây dựng toàn diện nhà nước hiện đại xã hội chủ nghĩa.

 

Bản “Ý kiến” đề xuất 24 biện pháp chính sách trong 6 mặt. Một là nâng cao chất lượng sử dụng vốn nước ngoài. Hai là bảo đảm dành đãi ngộ quốc dân cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Ba là tiếp tục tăng cường bảo vệ đầu tư nước ngoài. Bốn là nâng cao mức độ tạo thuận tiện cho đầu tư và vận hành kinh doanh. Năm là tăng cường hỗ trợ về mặt tài chính và thuế. Sáu là hoàn thiện phương thức thúc đẩy đầu tư nước ngoài.

 

Bản “Ý kiến” yêu cầu tất cả các khu vực, bộ ngành và đơn vị liên quan thiết thực làm tốt công tác tối ưu hóa hơn nữa môi trường đầu tư nước ngoài, đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư nước ngoài.