{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc về Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa 6 tiếp tục thực thi chức trách

Ngày đăng:2020-08-13 17:22:52   

  Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc về Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa tiếp tục thực thi chức trách

 

  (Được thông qua tại Phiên họp lần thứ của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc khóa XIII ngày 11/8/2020)

 

 

 

 

  Phiên họp lần thứ của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc khóa XIII đã nghiên cứu, thảo luận "Đề án của Quốc vụ viện đệ trình Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc quyết định về Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa tiếp tục vận hành". Đề án nói trên được đề xuất theo báo cáo liên quan do Trưởng Đặc khu Hành chính Hồng Công đệ trình Chính phủ Nhân dân Trung ương. Trưởng Đặc khu và Hội đồng Hành chính Hồng Công đã quyết định lùi một năm tổ chức cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa do tình hình dịch COVID- cam go ở địa phương, trong tình hình như vậy, cơ quan lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công sẽ xuất hiện khoảng trống. Nhằm giữ gìn trật tự lập hiến và pháp trị ở Đặc khu Hành chính Hồng Công, bảo đảm Chính quyền và xã hội Hồng Công hoạt động bình thường, theo quy định liên quan của "Hiến pháp nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Luật Cơ bản Đặc khu Hành chính Hồng Công nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc quyết định như sau

 

  Sau ngày 30/9/2020, Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa tiếp tục thi hành chức trách không ít hơn năm, cho đến khi bắt đầu nhiệm kỳ của Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa 7. Sau khi được bầu ra theo pháp luật, nhiệm kỳ của Hội đồng Lập pháp Đặc khu Hành chính Hồng Công khóa vẫn là năm.