{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Khu thí điểm thương mại tự do Quảng Tây phân khu Nam Ninh vấn kế online để thúc đẩy sự phát triển

Ngày đăng:2020-08-07 11:45:31   

  Gần đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức hoạt động "Tư vấn online" đầu tiên của kho chất xám phát triển sáng tạo ở Khu thí điểm thương mại tự do (Quảng Tây) Trung Quốc phân khu Nam Ninh. Vào ngày hoạt động, thành phố Nam Ninh đã mời các chuyên gia và học giả từ 5 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực tài chính hiện đại, vận chuyển hàng hóa thông minh, kinh tế số… để hỏi về kế hoạch phát triển của phân khu Nam Ninh trên mạng thông qua phương thức tương tác trực tuyến và ngoại tuyến.

 

  Theo tìm hiểu, lô chuyên gia đầu tiên của kho chất xám phát triển sáng tạo ở Khu thí điểm thương mại tự do Quảng Tây phân khu Nam Ninh bao gồm 66 chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, sẽ tăng cường hơn nữa khả năng và mức độ ra quyết định phát triển sáng tạo trong phân khu Nam Ninh, và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được sự phát triển chất lượng cao cho khu vực. Các chuyên gia trong kho chất xám đã đưa ra một loạt các khái niệm, ý tưởng và phương pháp mang tính chiến lược, nhìn xa trông rộng, chỉ đạo từ các lĩnh vực quan trọng, cơ chế hợp tác và mô hình xúc tiến… về việc xây dựng khu thí nghiệm thương mại tự do. Ngoài ra, hoạt động này cũng đã cấp thư mời điện tử cho các chuyên gia trong kho chất xám.

 

  Gần đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức hoạt động "Tư vấn online" đầu tiên của kho chất xám phát triển sáng tạo ở Khu thí điểm thương mại tự do (Quảng Tây) Trung Quốc phân khu Nam Ninh. Vào ngày hoạt động, thành phố Nam Ninh đã mời các chuyên gia và học giả từ 5 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực tài chính hiện đại, vận chuyển hàng hóa thông minh, kinh tế số… để hỏi về kế hoạch phát triển của phân khu Nam Ninh trên mạng thông qua phương thức tương tác trực tuyến và ngoại tuyến.

 

  Theo tìm hiểu, lô chuyên gia đầu tiên của kho chất xám phát triển sáng tạo ở Khu thí điểm thương mại tự do Quảng Tây phân khu Nam Ninh bao gồm 66 chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, sẽ tăng cường hơn nữa khả năng và mức độ ra quyết định phát triển sáng tạo trong phân khu Nam Ninh, và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được sự phát triển chất lượng cao cho khu vực. Các chuyên gia trong kho chất xám đã đưa ra một loạt các khái niệm, ý tưởng và phương pháp mang tính chiến lược, nhìn xa trông rộng, chỉ đạo từ các lĩnh vực quan trọng, cơ chế hợp tác và mô hình xúc tiến… về việc xây dựng khu thí nghiệm thương mại tự do. Ngoài ra, hoạt động này cũng đã cấp thư mời điện tử cho các chuyên gia trong kho chất xám.

 

  Gần đây, thành phố Nam Ninh đã tổ chức hoạt động "Tư vấn online" đầu tiên của kho chất xám phát triển sáng tạo ở Khu thí điểm thương mại tự do (Quảng Tây) Trung Quốc phân khu Nam Ninh. Vào ngày hoạt động, thành phố Nam Ninh đã mời các chuyên gia và học giả từ 5 quốc gia trên thế giới trong lĩnh vực tài chính hiện đại, vận chuyển hàng hóa thông minh, kinh tế số… để hỏi về kế hoạch phát triển của phân khu Nam Ninh trên mạng thông qua phương thức tương tác trực tuyến và ngoại tuyến.

 

  Theo tìm hiểu, lô chuyên gia đầu tiên của kho chất xám phát triển sáng tạo ở Khu thí điểm thương mại tự do Quảng Tây phân khu Nam Ninh bao gồm 66 chuyên gia nổi tiếng trong và ngoài nước, sẽ tăng cường hơn nữa khả năng và mức độ ra quyết định phát triển sáng tạo trong phân khu Nam Ninh, và đóng vai trò quan trọng trong việc đạt được sự phát triển chất lượng cao cho khu vực. Các chuyên gia trong kho chất xám đã đưa ra một loạt các khái niệm, ý tưởng và phương pháp mang tính chiến lược, nhìn xa trông rộng, chỉ đạo từ các lĩnh vực quan trọng, cơ chế hợp tác và mô hình xúc tiến… về việc xây dựng khu thí nghiệm thương mại tự do. Ngoài ra, hoạt động này cũng đã cấp thư mời điện tử cho các chuyên gia trong kho chất xám.