{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Mạng thông tin chính vụ Nam Ninh – phiên bản tiếng Việt

Ngày đăng:2020-08-07 11:48:58   

  Mới đây, theo triển khai của nhóm lãnh đạo công tác thị sát của Đảng ủy khu tự trị, đoàn thị sát số năm của Đảng ủy khu tự trị phản hồi tình hình thị sát đến thành phố Nam Ninh.

 

  Theo tìm hiểu, trưởng đoàn thị sát số năm của Đảng ủy khu tự trị Liêu Xương Quân đã nêu ra đề xuất ý kiến, cần phải phát huy đầy đủ vai trò cốt lõi của lãnh đạo Thành ủy, quán triệt toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ, thúc đẩy thành phố Nam Ninh phát triển kinh tế xã hội chất lượng cao; phải thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý Đảng, thiết thực thực hiện các yêu cầu quản lý Đảng nghiêm ngặt toàn diện; phải thiết thực thực hiện trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách chủ thể, làm tốt tuần tra, giám sát, kiểm tra “nửa cuối bài viết”. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Nam Ninh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Vương Tiểu Đông bày tỏ, thành phố Nam Ninh nhất định cần phải quán triệt sâu sắc những trình bày và phân tích quan trọng về công tác thị sát của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thiết thực nâng cao tính tự giác về tư tưởng, chính trị và hành động trong việc chỉnh đốn và cải cách công tác thị sát; nghiêm ngặt và thiết thực thực hiện việc chỉnh đốn và cải cách, kiên quyết làm tốt việc thực hiện chỉnh đốn và cải cách ý kiến phản hồi thị sát; thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ, đẩy nhanh xây dựng một cực tăng trưởng cốt lõi dẫn đầu sự phát triển chất lượng cao của toàn khu tự trị.

 

  Mới đây, theo triển khai của nhóm lãnh đạo công tác thị sát của Đảng ủy khu tự trị, đoàn thị sát số năm của Đảng ủy khu tự trị phản hồi tình hình thị sát đến thành phố Nam Ninh.

 

  Theo tìm hiểu, trưởng đoàn thị sát số năm của Đảng ủy khu tự trị Liêu Xương Quân đã nêu ra đề xuất ý kiến, cần phải phát huy đầy đủ vai trò cốt lõi của lãnh đạo Thành ủy, quán triệt toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ, thúc đẩy thành phố Nam Ninh phát triển kinh tế xã hội chất lượng cao; phải thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý Đảng, thiết thực thực hiện các yêu cầu quản lý Đảng nghiêm ngặt toàn diện; phải thiết thực thực hiện trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách chủ thể, làm tốt tuần tra, giám sát, kiểm tra “nửa cuối bài viết”. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Nam Ninh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Vương Tiểu Đông bày tỏ, thành phố Nam Ninh nhất định cần phải quán triệt sâu sắc những trình bày và phân tích quan trọng về công tác thị sát của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thiết thực nâng cao tính tự giác về tư tưởng, chính trị và hành động trong việc chỉnh đốn và cải cách công tác thị sát; nghiêm ngặt và thiết thực thực hiện việc chỉnh đốn và cải cách, kiên quyết làm tốt việc thực hiện chỉnh đốn và cải cách ý kiến phản hồi thị sát; thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ, đẩy nhanh xây dựng một cực tăng trưởng cốt lõi dẫn đầu sự phát triển chất lượng cao của toàn khu tự trị.

 

  Mới đây, theo triển khai của nhóm lãnh đạo công tác thị sát của Đảng ủy khu tự trị, đoàn thị sát số năm của Đảng ủy khu tự trị phản hồi tình hình thị sát đến thành phố Nam Ninh.

 

  Theo tìm hiểu, trưởng đoàn thị sát số năm của Đảng ủy khu tự trị Liêu Xương Quân đã nêu ra đề xuất ý kiến, cần phải phát huy đầy đủ vai trò cốt lõi của lãnh đạo Thành ủy, quán triệt toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ, thúc đẩy thành phố Nam Ninh phát triển kinh tế xã hội chất lượng cao; phải thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý Đảng, thiết thực thực hiện các yêu cầu quản lý Đảng nghiêm ngặt toàn diện; phải thiết thực thực hiện trách nhiệm chỉnh đốn và cải cách chủ thể, làm tốt tuần tra, giám sát, kiểm tra “nửa cuối bài viết”. Đồng thời, Bí thư Thành ủy Nam Ninh, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Khu tự trị Vương Tiểu Đông bày tỏ, thành phố Nam Ninh nhất định cần phải quán triệt sâu sắc những trình bày và phân tích quan trọng về công tác thị sát của Tổng Bí thư Tập Cận Bình, thiết thực nâng cao tính tự giác về tư tưởng, chính trị và hành động trong việc chỉnh đốn và cải cách công tác thị sát; nghiêm ngặt và thiết thực thực hiện việc chỉnh đốn và cải cách, kiên quyết làm tốt việc thực hiện chỉnh đốn và cải cách ý kiến phản hồi thị sát; thực hiện toàn diện chiến lược lớn mạnh thủ phủ, đẩy nhanh xây dựng một cực tăng trưởng cốt lõi dẫn đầu sự phát triển chất lượng cao của toàn khu tự trị.