{{today.type}} {{today.low}}độ:-{{today.high}}độ: 1 Đồng Tiền Việt(VND) = {{exchange.vtc}}Nhân Dân Tệ(CNY)

Nội dung bài viết 文章内容

Các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật Trung Quốc tổng cộng xử phạt 110 nghìn người trong quý I năm nay

Ngày đăng:2023-04-24 11:59:30   

Ban giám sát nhà nước của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Quốc thông báo tình hình giám sát, kiểm tra và thẩm tra, điều tra của các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật cả nước Trung Quốc trong quý I năm 2023.

Trong quý I năm 2023, các cơ quan kiểm tra, giám sát kỷ luật cả nước đã tiếp nhận tổng số 776.000 lượt đơn thư, phản ánh, trong đó có 231.000 lượt phản ánh, khiếu nại. Xử lý 358.000 manh mối các vấn đề, gửi 75.000 thư hỏi đáp, lập thành án 138.000 vụ việc và xử phạt 111.000 người (bao gồm 90.000 bị kỷ luật đảng và 30.000 người bị xử lý liên quan đến việc công). Xử phạt 1 cán bộ cấp tỉnh, bộ, 633 cán bộ, cấp sở, cục, 4669 cán bộ cấp huyện, phòng, 14 nghìn cán bộ cấp xã, 15 nghìn cán bộ bình thường, 76 nghìn cán bộ ở nông thôn, doanh nghiệp.